Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel

Nosným prvkom ponúkaných služieb sú opravy, údržby a revízie železničných koľajových vozidiel v celej strednej Európe. Zabezpečujeme technické kontroly, bezpečnostné prehliadky, skúšky a merania.

Najmä poskytovanie komplexného servisu ŽKV nám pomohlo získať skutočnú publicitu medzi zákazníkmi. Vďaka tejto službe nás začali vnímať ako spoľahlivého partnera a opravám preto aj naďalej venujeme obrovskú pozornosť a rozširujeme svoje vedomosti a kvalifikácie.

Služby údržby a opráv vykonávame prostredníctvom mobilného servisu – pojazdných dielní. Prostredníctvom nich poskytujeme zákazníkom možnosť realizácie opravy priamo pri vozni v prevádzke.

Uvedomujeme si potrebu našich zákazníkov mať čo najmenšie prestoje z dôvodu technických závad vozňov a preto rýchlosť a kvalita opráv je primárnym cieľom nášho úsilia. Zároveň eliminujeme náklady spojené s prepravou vozňa do/z dielne.